Информатика ийрими

Информатика кружогу

Ийримдин репетитору: Кудайберген уулу Байзак
+996705979593

Информатика адамдын турмуш тиричилик ар кыл сферасында информацияны издөөгө, чогултууга, сактоого, өзгөртүүгө жана пайдаланууга байланыштуу суроолорду изилдөөчү илимий сабак (дисциплина).
Информациянын азыркы агымын адамзат информацияны автоматтык иштетүүчү ЭВМ дин жардамы менен гана кабыл алуусу жана пайдалануусу мүмкүн. Ошондуктан ЭВМ үчүн программалоо информатиканын фундаменталдык ядросу, ал эми азыркы эсептөөчү техникалар анын материалдык базасы болот.
Информатика термини адабиятта пайдалана баштаганына салыштырмалуу анча көп убакыт боло элек ошону менен бирге анын түшүндүрмөсү такталган жана жалпы кабыл алынган деп эсептөөгө болбойт. Информатиканын маанилүү өзгөчөлүгү болуп ал коомдук иш-аракеттердин бардык түрлөрүн: өндүрүштү, башкарууну, илимди, билим берүүнү, проектик иштеп чыгууларды, сооданы, акча-кассалык операцияларды, медицинаны, айлана-чөйрөнү коргоону жана башкаларды, жана ошондой эле турмуш-тиричиликти, жеке өздүк ишти камтыган кеңири тиркелишине ээлиги болуп эсептелет. Бул жерде жаңы информациялык-кайра иштетүү технологияларынын негизинде коомду башкарууну өнүктүрүү башкы мааниге ээ. Информатика конкреттүү көптөгөн ар түрдүү информациялык процесстеринин (технологияларынын) жалпылыгын изилдейт.
Компьютер менен байланышкан Информатика термини францияда XX кылымдын 60-жылдарында пайда болду, бул терминди электрондук эсептөөчү машиналардын (компьютердин) жардамы менен маалыматтарды автоматтык түрдө иштетүүнү аташ үчүн киргизишкен. Термин француз тилинин informatique сөзүнөн келип чыккан жана ал informacion (маалымат) менен automatique (автоматика) сөздөрүнүн биригүүсүнөн пайда болуп маалыматтык автоматика же маалыматтарды автоматтык түрдө иштетүү дегенди билгизет. Батыш мамлекеттеринде билимдин бул багыты үчүн компьютер илими (computer science) термини колдонулат.
Азыркы учурда ИНФОРМАТИКА илимдин бир багыты катары калыптанып, анда компьютерди пайдаланып табияттагы, техникадагы жана коомдогу маалыматтарды илимий методдун негизинде формалдаштыруу, моделдөө, көрсөтүү, жыйноо, иштетүү, жиберүү ж.б. үйрөтөт. Ошентип, информатика философия, психология, математика, лингвистика, кибернетика, электроника, радиоэлектроника ж.б.у.с. бир нече фундаменталдык жана колдонмо илимдердин байланыштарынын негизинде пайда болгон илимдин бутагы болуп эсептелет.
Биздин информатика курсубузда компьютер менен иштөө жана кошумча программаларды колдонууну үйрөтөбүз.